Archiv pro rubriku: Kázání

Kázání – 550: Mise Jiřího z Poděbrad

IMG_5226_ILk 12,25-28: Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? 27 Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. 28 Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!.

Vážení přítomní, bratři a sestry,

my, křesťané, máme ve zvyku, téměř při každé příležitosti uspořádat bohoslužby. Tak je tomu i v případě této příležitosti, kdy si spolu s vámi, poděbradskými, připomínáme 550. výročí mise krále Jiřího z Poděbrad. Je pravda, že jeho mise příliš věcmi nehnula, pravděpodobně předbíhala dobu velice silně. Ale měla hodně do sebe. Celý příspěvek

Kázání – Stalo se to proto, že …

Čtení: 2Kr 17,5-17: Asyrský král táhl celou zemí, přitáhl až k Samaří a obléhal je tři léta. 6 V devátém roce Hóšeovy vlády dobyl asyrský král Samaří. Vystěhoval Izraele do Asýrie a usadil jej v Chalachu a Chabóru při řece Gózanu a v městech médských. 7 Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země z područí faraóna, krále egyptského. Oni se však báli bohů jiných 8 a řídili se zvyklostmi pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal, i ustanoveními, která vydali králové izraelští. 9 Izraelci podnikali věci, které nemohly obstát před Hospodinem, jejich Bohem: nastavěli si posvátná návrší ve všech svých městech, jak při hlídkové věži, tak v opevněném městě, 10 postavili si posvátné sloupy a kůly na kdejakém vysokém pahorku a pod kdejakým zeleným stromem 11 a pálili tam na všech posvátných návrších kadidlo jako pronárody, které Hospodin před nimi vystěhoval. Celý příspěvek

Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina

Friedensgebet, Leipzig, 9.října 2013, 17 hodin

Amos 8:11:

Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.

Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der HERR, daß ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des HERRN, es zu hören; (LUT)

Milé sestry a milí bratři, rád vzpomínám na dobu před 24 lety, kdy se i u nás měnil režim. Byl jsem činný v Občanském fóru a bylo až dojemné, s jakou nadějí přicházeli především staří lidé s dokumenty o křivdách utrpěných od předchozího režimu. Oni věřili (i my mladší), že nastává spravedlivější doba. V mnohém ohledu se tak děje. Ovšem neděje se to zcela samovolně a automaticky. Celý příspěvek