Konečně je na světě pořádná Bible

Šestidílka

To, co obvykle bereme do rukou s tím, že to je bible ve významu knihy slušně objemné, není nic proti tomu, co se v posledních dnech pozvolna šíří do rukou těch, kdo vědí, co si objednali a co po dlouhá léta vyhlíželi.

Poprvé vychází v České biblické společnosti Kralická Šestidílka v jednom svazku. Tedy jak biblický text, tak i všechny poznámky, které pro čtení, porozumění, nebo jako vodítko a vysvětlení svého překladu, přidávali Kraličtí ke svému dílu. Je to kniha, která má přes dvatisíce stran, je pěkně svázaná a vypravená, váží přes dvě kila a přivádí k očím současného hloubavce jak původní grafické provedení, tak i kouzelnou a podnětnou textovou část se snahou co nejvěrněji přiblížit dnešku tehdejší biblické a teologické snažení našich předků. Lze říci, že se vše stihlo a ke 420. výročí dokončení Šestidílky (jednotlivé díly vycházely mezi lety 1579-1594) dostáváme do rukou nejen lahůdku pro knihomily, ale i spoustu podnětů, jak s užitkem vstoupit do světa víry našich dávných předků, při čemž leckdy poznáme, jak si jsme stále blízcí.

Kniha je vydána ve standardním i luxusním balení. Rozdíl není v obsahové části, pouze ve způsobu a materiálu balení a vazby. Nicméně, jak jsem se dozvěděl, celý náklad té luxusní verze již svými objednávkami zájemci rozebrali. Náklad té standardní je rozebrán také již ze značné části, proto není radno váhat, chce-li kdo poznat více z odkazu naší duchovní minulosti.

Šestidílka začíná I. Knihami Mojžíšovými; pokračuje II. Jozue-Ester; III. Job-Píseň; IV. Izaiáš-Malachiáš; V. Tobiáš-Ecclesiasticus a VI. Nový zákon. Některé z knih Bratří uvozují slovem K upřímému a pobožnému Čtenáři (I.), resp. Ke všechněm pobožným a upřímým Čtenářům (IV.) a Pobožnému Čtenáři (V.). Do těchto oslovení zahrnují jak informace o jejich překladu, případně další potřebné náležitosti (např. týkající se hebrejštiny, hebraismů, převodu jmen, k Apokryfům apod.). Ovšem tyto informace jsou stále neseny potřebou zdůraznit, proč je třeba pronikat do duchovní hloubky Písma svatého s cílem vnitřního růstu.

Píší a nám vzkazují: Poněvadž tedy taková jest Písem svatých vzácnost, užitečnost, hodnověrnost, a Církvi Krystově rytěřující nevyhnutelná potřebnost, tou příčinou péče snažná a usilování o to bylo, aby v našem Českém jazyku vedlé textu Hebrejského (podle udělení darů Božích) jako již v Prvním, Druhém a Třetím dílu, tak i Čtvrtém (kterýž Proroků svatých učení v sobě zdržuje) pozpravena býti mohla. A i toť se tuto (bez chlouby však) říci musí, žeť jest při tom nebylo se ohlédáno, ani na velikost usilné práce, nejedněch nevděčnost, pohrdání a nevážnost, i na mnohé nedostatky q překážky přitom běžící, ovšem pak i na nějaké zisky a vzátky: jako předně na Boží slávu, vlasti naší potřebu, i na dobrý všech téměř okolních národů, v též míře příklad: ano i na mnohých obzvláštně tohoto dílu častou a nezbednou žádost. (IV).

Svazek knih, kteréž sou nazvány Apokryfa, uvádějí: Na tom také oddělení knih těchto do tohoto dílu obzvláštně, poněvadž to starožitná věc v Církvi jest, i každému Křesťanu z příčin svrchu připomenutých, věděti náležitá a užitečná, nic se neurážej, ale raději ourazů a ran, na duši i na těle stálých k zhojení, mastí a lékařství, zvláště pak z pilného a bedlivého Písem svatých čítání a jich rozvažování, nabývej: Anobrž spolu s námi k srdečné vděčnosti ke Pánu Bohu dokazúj, že mezi jinými velikými milostmi a dary svými, i tím všelikou chválu lidskou převyšujícím Církve své poctiti, a Písma svatá divy a zázraky mnohými, i nevinnou smrtí Syna svého milého stvrzená a vyplněná, proti vší vůli a usilování Satanovu, od mnohých a rozličných záloh jeho, jimiž je naprzniti i zkaziti se snažoval, zachovati, i těchto našich časů, jakož v jiných jazycích, tak i v našem Českém k pozpravení jich, dopomoci ráčil; ten týž rač svého jména ke cti a slávě, a Církvi lidu svého hojný užitek k věčnému spasení z toho přivésti; Amen.(V.))

Kdo se pak zahloubá do poznámek hojně obklopujících a objasňujících biblický text, setká se s teologií, zbožností a někdy i pobaveným nadhledem vůči tomu, co jak tehdy, tak i dnes nás, lidi, svazuje a určuje.

Jsem rád, že zase jednou virtuální literatura dostala pořádnou konkurenci. Je to opravdu bychle. Ale dobře, že se do tohoto nakladatelského dobrodružství Česká biblická společnost pustila. Ocení je především upřímí a věrní čtenáři Písma a teologové. Bezpochyby přínosná bude i pro odborníky z kultury, jazykovědy, historie a dalších oborů.

Další informace jsou k mání v Domě bible .

Napsat komentář